Regulamin

I. Organizator
1. Organizatorem imprezy Mazowiecki Track jest Fundacja Wspierania Rozwoju “Animo”, Numer KRS: 0000969776, NIP: 5223224704, REGON: 521925683.
2. Kontakt z organizatorem jest możliwy mailowo: info@mazowieckitrack.pl lub korespondencyjnie: Fundacja Wspierania Rozwoju “Animo”, Al. Dwudziestolatków 2A /61, 02-157 Warszawa.

II. Termin i miejsce
1. Bieg odbędzie się w dniu 13 kwietnia 2024 roku w Warszawie. Godziny startów: Leśny Półmaraton godz. 9:00, Leśna Dycha: 10:00.
2. Bieg obejmuje dwa dystanse: 10 km (Leśna Dycha) i 21 km (Leśny Półmaraton). Trasy nie posiadają atestu PZLA.
3. Dokładna trasa biegu zostanie ogłoszona na stronie internetowej mazowieckitrack.pl.
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy, o czym poinformuje Uczestników, zamieszczając nową trasę na stronie mazowieckitrack.pl. Zmiana taka nie skutkuje powstaniem żadnych dodatkowych roszczeń i zobowiązań ze strony uczestników.
5. Trasa będzie oznaczona za pomocą strzałek i taśm.
6. Start i meta znajdują się w tym samym miejscu – ścieżka biegowa „Falenica”, ul. Przełęczy, Warszawa.

III. Biuro zawodów i depozyty
1. Lokalizacja biura zawodów: Szkoła Podstawowa nr 124, Bartoszycka 45/47, 04-923 Warszawa
2. Godziny pracy biura zawodów i odbioru pakietów: 7:30-10:00
3. Depozyty: Na terenie biura zawodów będą dostępne depozyty.

IV. Pakiety startowe
W ramach pakietu startowego uczestnicy otrzymają numer startowy, agrafki, medal na mecie, posiłek regeneracyjny, chip do pomiaru czasu – urządzenie GPS. Organizator zastrzega sobie możliwość umieszczenia dodatkowych materiałów promocyjnych, przekazanych przez partnerów biegu.

V. Limit czasu
1. Uczestników obowiązuje limit czasu wynoszący 1,5 godziny (Leśna Dycha) i 3 godziny (Leśny Półmaraton).
2. Uczestnicy, którzy nie ukończą biegu we wskazanym limicie czasu lub nie przekroczą punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
3. Uczestnicy pozostający na trasie po upływie wskazanego limitu czasu, czynią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, stosownie do przepisów ruchu drogowego i Kodeksu Cywilnego.

VI. Uczestnictwo
1. Prawo startu w biegu mają wyłącznie osoby, które opłaciły wpisowe i otrzymały pakiety startowe.
2. Wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.
3. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać osobiście, na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Osoby niepełnoletnie muszą odebrać pakiet w towarzystwie opiekuna.
4. Pakiety startowe nieodebrane w Biurze Zawodów nie będą wysyłane ani wydawane w terminie późniejszym.
5. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć numery startowe przymocowane poziomo do przedniej części koszulki (ew. bluzy lub kurtki). Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania biegu, zasłanianie numeru (w całości lub części, podczas jakiejkolwiek części biegu) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy są również zobowiązani do prawidłowego zamontowania chipa do pomiaru czasu (zgodnie z instrukcją).
6. Organizator zapewnia obsługę medyczną na starcie, trasie i mecie podczas trwania biegu.

VII. Zgłoszenia
1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie mazowieckitrack.pl.
2. Zgłoszenie uważa się za kompletne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki: zostanie wypełniony formularz zgłoszeniowy i zaksięgowana zostanie wpłata z tytułu opłaty startowej.
3. Zgłoszenia online zostaną zamknięte w dniu 10.04.2024 o godzinie 23:59.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia zapisów w przypadku wyczerpania limitów uczestników.
5. Limit uczestników Leśnego Półmaratonu wynosi 150 osób, Leśnej Dychy – 150 osób. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ww. limitu.

IX. Opłaty
1. Każdy uczestnik Mazowieckiego Tracku jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej maksymalnie do dnia 10.04.2024 (liczy się data zaksięgowania wpłaty):
Leśny Półmaraton: 90 zł
Leśna Dycha: 70 zł
2. Opłaty startowej należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie mazowieckitrack.pl.
3. Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się nazwiska uczestnika na liście zapisanych na stronie mazowieckitrack.pl.
4. Uczestnik ma prawo zrezygnować ze startu lub przenieść opłatę startową na inną imprezę Organizatora.
5. Warunkiem zwrotu lub przeniesienia opłaty startowej jest poinformowanie o chęci rezygnacji ze startu/przeniesienia opłaty startowej drogą mailową na adres info@mazowieckitrack.pl najpóźniej do dnia 7.04.2024. Po tym terminie nie ma możliwości otrzymania zwrotu opłaty startowej, ani przeniesienia opłaty na kolejne edycje imprezy.
6. Uczestnik ma prawo przenieść pakiet startowy na inną osobę. O chęci przepisania pakietu startowego należy poinformować Organizatora drogą mailową na adres info@mazowieckitrack.pl nie później niż do dnia 10.04.2024.
7. Uczestnicy, którzy chcą otrzymać fakturę za wniesioną opłatę startową powinny wysłać wiadomość na adres info@mazowieckitrack.pl z danymi do faktury.

X. Wyżywienie
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają na mecie pakiet regeneracyjny (woda i posiłek).

XI. Klasyfikacje i wyniki
1. Podczas Mazowieckiego Tracku będą prowadzone następujące klasyfikacje:
Klasyfikacja generalna (oddzielnie dla Leśnego Półmaratonu i Leśnej Dychy)
Klasyfikacje generalne kobiet i mężczyzn (oddzielnie dla Leśnego Półmaratonu i Leśnej Dychy)
Klasyfikacja drużynowa (dla Leśnej Dychy)
2. Podstawą każdej klasyfikacji jest pomiar czasu biegu uczestników.
3. Drużynę, na potrzeby klasyfikacji drużynowej na dystansie Leśnej Dychy, tworzą cztery osoby, w tym przynajmniej jedna kobieta. Wynik liczony jest jako suma czasów wszystkich członków drużyny.
4. W klasyfikacji drużynowej brane są pod uwagę jedynie drużyny zgłoszone do dnia 10.04.2024 do godziny 23:59. Aby zgłosić drużynę należy dokonać kompletnego zgłoszenia wszystkich członków drużyny oraz przesłać mailowo na adres info@mazowieckitrack.pl imiona i nazwiska członków drużyny oraz jej nazwę.
5. Nieoficjalne wyniki biegu zostaną zamieszczone na stronie mazowieckitrack.pl najpóźniej jeden dzień po biegu.
6. Pisemne protesty dotyczące wyników przyjmowane są do dnia 14.04.2024 do godz. 18.00 na adres mailowy info@mazowieckitrack.pl. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin, zaś ostateczne i oficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej w dniu 16.04.2024.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji.

XII. Nagrody
1. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą Mazowiecki Track otrzymują na mecie pamiątkowe medale.
2. Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacjach generalnej kobiet i mężczyzn otrzymają pamiątkowe dyplomy.
3. Zdobywcy miejsc 1-3 w klasyfikacji drużynowej otrzymają nagrody rzeczowe.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród rzeczowych.

XIII. Reklamacje
1. Uczestnik może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług przez organizatora:
a) listownie na adres pocztowy organizatora, bądź
b) przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@mazowieckitrack.pl.
2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać dane uczestnika. O wyniku reklamacji organizator powiadomi uczestnika listem lub pocztą elektroniczną na wskazany przez uczestnika adres e-mail w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku.

XIV. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. Przetwarzanie danych obejmuje publikację: imienia, nazwiska, roku urodzenia, nazwy miejscowości.
3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.

XV. Postanowienia końcowe
1. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez Organizatora.
2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując ww. oświadczenie, uczestnik wyraża zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny działający w imieniu Organizatora.
3. W biegu mogą wziąć udział osoby nieletnie pod warunkiem podpisania przez prawnego opiekuna oświadczenia, stanowiącego jego zgodę na uczestnictwo.
4. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
5. Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Fundację Wspierania Rozwoju “Animo” w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.
7. Umieszczanie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/ partnerów biegu. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu bez zgody Organizatora.
8. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
9. Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.

ZAŁĄCZNIK 1 – KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wspierania Rozwoju “Animo”, Al. Dwudziestolatków 2A /61, 02-157 Warszawa. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@mazowieckitrack.pl

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
1. Świadczenia usług drogą elektroniczną:
:: wykonania umowy, czyli Twojego udziału w biegu
2. Wykonania umowy, czyli Twojego udziału w biegu:
Twojego uczestnictwa w biegach
:: publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
:: dostarczania usług płatniczych
:: przesyłanie informacji organizacyjnych (email) o biegach na które zgłaszasz się przez stronę www.mazowieckitrack.pl
:: obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
:: kontaktu z Tobą
3. Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Fundacji Wspierania Rozwoju “Animo”:
:: w celach podatkowych i rachunkowych
4. W celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji Wspierania Rozwoju “Animo”:
:: prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
:: obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz
:: kontaktu z Tobą
:: przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom
:: na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
:: przesyłanie informacji marketingowych (email)

Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w biegu. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
1. Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony mazowieckitrack.pl oraz udziału w biegach, na które zapiszesz się przez stronę.
2. Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
3. Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
1. Twoje dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
2. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
1. Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto mafsz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
2. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.