§ 1 Postanowienia ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) Usługodawca ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu internetowego dostępnego pod adresem mazowieckitrack.pl.

§ 2 Definicje zawarte w Regulaminie

Określenia użyte w Regulaminie, pisane wielką literą, oznaczają:
Dane – dane osobowe Usługobiorcy;
Formularz rejestracyjny – formularz służący do wynajęcia Urządzenia celem indywidualnego pokonania jednej z Tras;
Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę dostępny pod adresem URL http://mazowieckitrack.pl lub pod każdym adresem będącym uzupełnieniem lub kontynuacją tego URL;
Strony – Usługobiorca i Usługodawca;
Trasa – jedna z tras przygotowanych przez Usługodawcę (Leśny Półmaraton, Leśna Dycha – pozostałe konkurencje zostaną podane wkrótce), której pokonanie z wynajętym Urządzeniem powoduje sklasyfikowanie Usługobiorcy na liście wyników;
Urządzenie – odbiornik GPS wynajmowany przez Usługodawcę Usługobiorcom w ramach świadczonych Usług.
Usługi – usługi, o których mowa w § 3 Regulaminu, świadczone przez Usługodawcę na stronach Portalu;
Usługobiorca – osoba, która korzysta z Usług, o których mowa w § 3 Regulaminu;
Usługodawca – Trackcourse.com Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521778, NIP: 701-043-77-71, REGON 147398081;

§ 3 Rodzaje i zakres świadczenia Usług

1. Na podstawie Regulaminu Usługodawca w ramach Portalu internetowego świadczy Usługobiorcy Usługi polegające na wynajmie Urządzenia celem indywidualnego pokonania jednej z dostępnych Tras.
2. Proces rezerwacji wynajmu Urządzeń składa się z następujących etapów:
a/ wypełnienie Formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie Regulaminu,
b/ dokonanie płatności za wynajem Urządzenia,
c/ potwierdzenie dokonania płatności przez Usługodawcę,
3. Płatności za wynajem Urządzenia można dokonać za pomocą karty płatniczej lub przelewu bankowego. Operatorem płatności online oraz kart płatniczych jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068.
4. Wszystkie ceny widoczne w Portalu są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Na każdą zakupioną Usługę wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy zgłosić pocztą elektroniczną lub telefonicznie w ciągu 7 dni od dnia dokonania zakupu.
6. W ramach wynajmu Urządzenia Usługobiorca otrzymuje następujące świadczenia:
a/ numer startowy
b/ wynajem Urządzenia

c/ zapis pokonanej Trasy w postaci pliku GPX (do samodzielnego pobrania) na podstawie danych z Urządzenia
d/ pomiar czasu pokonania Trasy i sklasyfikowanie na tej podstawie na liście wyników

§ 4 Odbiór, zwrot i korzystanie z Urządzenia

1. Odbiór wynajętych Urządzeń następuje w Biurze Zawodów (adres, termin i godziny działania Biura Zawodów zostaną podane maksymalnie 7 dni przed planowanym wydarzeniem).
2. Wraz z Urządzeniem Usługobiorca odbiera numer startowy.
3. Po odbiorze pakietu startowego Usługobiorca rusza na wybraną podczas wypełniania formularza Trasę.
4. Czas pokonania Trasy liczony jest od momentu wyruszenia Usługobiorcy na Trasę.
5. Czas pokonania Trasy liczony jest bez przerwy od momentu wyruszenia na trasę do momentu jej ukończenia.
6. Po ukończeniu Trasy obowiązkiem Usługobiorcy jest zwrot Urządzenia Usługodawcy w miejscu jego pobrania.
7. W przypadku rezygnacji Usługobiorcy z pokonania całości trasy jest on zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym Usługodawcy i zwrotu wypożyczonego Urządzenia w terminie 24 godzin od momentu jego odebrania.

§ 5 Pokonywanie Trasy

1. Usługobiorca ma obowiązek pokonać wybraną przez siebie trasę zgodnie z zasadami przedstawionymi na Portalu dla każdej z Tras.
2. Osoby niestosujący się do zasad wspomnianych w p. 1 mogą zostać ukarani przez Usługodawcę upomnieniem, karą czasową lub dyskwalifikacją.

§ 6 Odpowiedzialność Stron

1. Usługobiorca oświadcza, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność za wynajęte Urządzenie od momentu jego odbioru do momentu zwrotu.

2. Usługodawca odpowiada za poprawne przeprowadzenie wizualizacji pokonania Trasy z wykorzystaniem wypożyczonego Urządzenia poprzez udostępnienie Usługobiorcy adresu URL strony internetowej, na której wizualizacja będzie widoczna.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w wizualizacji pokonania Trasy wynikające z braku zasięgu GSM lub utraty sygnału z satelitów systemu GPS przez Urządzenie.

§ 7 Odszkodowania, reklamacje i zwroty

1. Usługobiorca może składać reklamacje w sprawach dotyczących niezgodnego z Regulaminem świadczenia Usług przez Usługodawcę przesyłając e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: info@mazowieckitrack.pl.

2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą do jej złożenia i wskazywać Dane Usługobiorcy. O wyniku reklamacji Usługodawca powiadomi Usługobiorcę listem lub pocztą elektroniczną na wskazany przez Usługobiorcę adres e-mail w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

3. Usługobiorca ma możliwość przekazania innej osobie opcji skorzystania z Usług do dn. 15 października. Można tego dokonać również poprzez wysłanie informacji mailowej na adres info@mazowieckitrack.pl.

4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany formuły realizacji Usługi w sytuacji wystąpienia czynników niezależnych od Usługodawcy. Usługodawca może zarządzić start w niewielkich grupach lub starty indywidualne. Zastrzega sobie więc prawo do zmiany godzin startu poszczególnych Usługobiorców.

5. W przypadku zmiany daty, w której Usługodawca będzie realizował Usługę, Usłogobiorce będzie mógł wnioskować o całkowity zwrot pieniędzy lub przeniesie opłaty startowej na kolejną edycję. Będzie można również przekazać prawo do odbioru Usługi innej osobie (należy w tym celu zgłosić wysłać maila na adres: info@mazowieckitrack.pl) do dnia 15 października 2021. Jeśli jednak zmiany dotyczące terminu realizowanej Usługi nastąpią po tym terminie, to wniosek należy składać maksymalnie w ciągu 2 dni od momentu ich ogłoszenia.

6. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia użyczonego sprzętu, Usługobiorca zobowiązany jest wypłacić Usługodawcy z tego tytułu odszkodowanie w wysokości 500PLN za każde wypożyczone Urządzenie.

§ 8 Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

1. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu:
a/ wizualizacji pokonania Trasy
b/ publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz list wyników

c/ publikowania zdjęć z Trasy,
c/ dostarczania usług płatniczych
d/ przesyłania informacji organizacyjnych
e/ obsługi zgłoszeń i korespondencji kierowanej przez Usługobiorcę do Usługodawcy
f/ podatkowych i rachunkowych
2. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
3. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Trackcourse.com Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000521778, NIP: 701-043-77-71, REGON 147398081. Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem info@trackcourse.com.
4. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcy jest dobrowolne, ale niezbędne do wynajęcia Urządzenia.
5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane do czasu ukończenia przez Usługobiorcę wybranej Trasy. Po jej ukończeniu dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom. Część danych (szczególnie te, które znajdują się w wizualizacji imprezy oraz w wynikach) może być przetwarzana także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.
6. Usługobiorca ma prawo do wniesienia żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie zgody Usługobiorcy – ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.
7. Usługobiorca może wnieść skargę na sposób przetwarzania swoich danych osobowych do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 9 Prawa autorskie

Wszelkie prawa do zawartości stron Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. Poprzez wynajem Urządzenia Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Usługobiorca oświadcza, że jest zdolny do pokonania wybranej Trasy, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym uniemożliwiające mu pokonanie wybranej Trasy oraz że pokonuje wybraną Trasę na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że pokonanie wybranej Trasy wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z pokonaniem wybranej Trasy mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Usługobiorca rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z pokonaniem wybranej Trasy, robi to dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
3. Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec Usługobiorcy za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pokonaniem wybranej Trasy.

4. Usługobiorca jest zobowiązany do pokonania Trasy zgodnie z jej oznaczeniem. Zabronione jest poruszanie się poza wyznaczoną Trasą oraz wyrządzanie  szkód w postaci np. niszczenia przyrody w sposób rażący, śmiecenia. Działanie na szkodę przyrody oraz skracanie Trasy będzie skutkowało dyskwalifikacją.